Zoë Pruijssers | studiodelight.nl

IBAN: NL72 ASNB 0267 1809 34 t.n.v. Studio Delight

KVK: 59376155 | BTW NL001339561B57

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Aanbod”: het aanbod van de Dienstverlening zoals op de website weergegeven of, voor zover het dienstverlening op maat betreft, weergegeven in de offerte zoals opgemaakt door “Studio Delight”.
 2. “Account”: het account van een Klant op de website van “Studio Delight” dat wordt aangemaakt bij het afsluiten van een abonnement of de inschrijving voor cursussen of retraites.
 3. “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van “Studio Delight”, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 4. “Dienstverlening”: lessen, cursussen en retraites in de vorm van live video, audio en tekst omtrent mindfulness, meditatie, yoga en uiting geven aan het christelijk geloof.
 5. “Studio Delight”: gevestigd te Lelystad aan de Jan Apeldoornweg 14, Bergen, die zorg draagt voor de Dienstverlening.
 6. “Klant”: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn/haar/die beroep of bedrijf die diensten van “Studio Delight” af wenst te nemen of afneemt dan wel een overeenkomst met “Studio Delight” wenst aan te gaan of is aangegaan.
 7. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Klant en “Studio Delight”, inclusief eventuele wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop.

Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 1 // Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van, offertes verstrekt door, overeenkomsten gesloten met en werkzaamheden verricht door “Studio Delight”.
 2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden door middel van een PDF aan de Klant ter beschikking gesteld.

Artikel 2 // Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden. Aanvaarding gebeurd door middel van acceptatie van de offerte in het geval van persoonlijk maatwerk of door middel van een online inschrijving voor zover het een abonnement, cursussen, retraites betreft.
 2. Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
  “Studio Delight” langs elektronische weg de aanvaarding van de offerte/inschrijving. Hierna is er sprake van een bindende overeenkomst.

Artikel 3 // Lidmaatschap

 1. De Klant sluit een maandelijks of jaarlijks abonnement af, waarmee de klant toegang krijgt tot de aangeboden items.
 2. Een abonnement vangt aan op het moment dat de Klant een bevestiging heeft ontvangen van “Studio Delight”. 
 3. Aangezien de Klant direct toegang heeft tot de lesomgeving na aanvang van het abonnement, kan de Klant zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Bij het accepteren van deze Algemene Voorwaarden doet de Klant dus expliciet afstand van het herroepingsrecht.
 4. Een abonnement van “Studio Delight” is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Mocht toch blijken dat het abonnement gedeeld wordt met één of meer andere personen, is de Klant een boete verschuldigd van € 1.000,- voor één persoon en voor iedere persoon extra € 250,-.
 5. Naast de boete als bedoeld in het vierde lid is de Klant een schadevergoeding verschuldigd. De hoogte van de schadevergoeding wordt berekend aan de hand van de misgelopen inkomsten.
 6. Indien Klant geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 4 // Benodigde Materialen

 1. De meditatie- en yogalessen van “Studio Delight” vinden digitaal plaats. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om over een werkende internetverbinding en een werkend apparaat (zoals computer, laptop, tablet of telefoon) te beschikken.
 2. “Studio Delight” is niet aansprakelijk voor een falende internetverbinding of apparaat waardoor lessen niet gevolgd kunnen worden. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats.
 3. Bij het deelnemen aan lessen die worden aangeboden door “Studio Delight” dient de Klant zelf zorg te dragen voor het ter beschikking hebben van de benodigde materialen (denk hierbij aan [internet verbinding, laptop, tablet en materialen voor de betreffende les]). Deze worden niet aangeleverd door “Studio Delight”, tenzij expliciet anders vermeld in de Overeenkomst.
 4. “Studio Delight” voorziet in de informatievoorziening over de benodigde materialen die wenselijk of noodzakelijk zijn voor de verschillende lessen, cursussen of retraites.

Artikel 5 // Betaling & Opzegging

 1. In het geval van maatwerk is de door “Studio Delight” gedane offerte inclusief BTW en exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten, tenzij anders vermeld in de offerte.
 2. Bij het online afsluiten van een maandabonnement dient per direct bij afsluiten volledig betaald te worden.
 3. Vervolgens zal de betaling van het maandelijkse abonnementsgeld in beginsel plaatsvinden door middel van automatische afschrijving op dezelfde dag van elke volgende maand. Daadwerkelijke afschrijving kan later plaatsvinden in verband met verwerkingsdata van de bank van de Klant.
 4. Elke Klant gaat akkoord met automatische afschrijving door het uitvoeren van de eerste betaling, zodat “Studio Delight” gemachtigd is tot het afschrijven van het (toekomstig) verschuldigde lesgeld.
 5. Alle maandabonnementen zijn opzegbaar per het einde van het huidige termijn. Dit dient de Klant zelf middels zijn/haar/die account op studiodelight.nl te regelen. Het maandabonnement loopt dan automatisch af na het huidige termijn. Hierdoor zal er geen nieuwe afschrijving plaatsvinden. Mocht er onduidelijkheid zijn of hulp noodzakelijk dan dient de klant minimaal 5 werkdagen van te voren contact opnemen met support@studiodelight.nl.
 6. In geval van een jaarabonnement dient deze per direct bij afsluiten volledig betaald te worden middels de daarvoor beschikbare betaalmogelijkheden op de website van “Studio Delight”. Dit jaarabonnement wordt na het einde van de looptijd van de Overeenkomst automatisch omgezet naar een maandabonnement van gelijke soort.
 7. Indien een Klant zijn/haar/die jaarabonnement niet wenst te verlengen, dan kan het jaarabonnement worden opgezegd tegen het einde van de looptijd van het jaarabonnement. De Klant ontvangt een maand voor de einddatum van het lopende jaarabonnement een e-mail ter herinnering.
 8. Na omzetting van een jaarabonnement in een maandabonnement, geldt de opzegregeling zoals omschreven in het zesde lid van dit artikel.
 9. Na een overeenkomst te zijn aangegaan en de eerste betaling te hebben voltooid stuurt “Studio Delight” een factuur. Deze factuur kan ook worden ingezien in het Account van de Klant.
 10. Als er sprake is van wanbetaling, dan zal “Studio Delight” een ingebrekestelling versturen. Wordt de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan en “Studio Delight” zich genoodzaakt voelt de inning van de vordering aan derden uit te besteden, dan is de Klant is aan “Studio Delight” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd

Artikel 6 // Eigen risico & Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de Klant geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 2. Klanten worden geacht zelf een inschatting te maken van hun niveau en de lessen die door “Studio Delight” worden aangeboden, uit te voeren op dit niveau. “Studio Delight” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de Klant door deelname aan de lessen van “Studio Delight”.
 3. In het geval van cursussen, retraites of maatwerk is “Studio Delight” niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de Klant.
 4. Schade die door de Klant al dan niet opzettelijk of door onjuist gebruik wordt toegebracht aan eigendommen van “Studio Delight”, dienen te worden vergoed door de Klant.
 5. “Studio Delight” is niet aansprakelijk voor enige schade, die voor de Klant of voor derden ontstaat als gevolg van door “Studio Delight” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Studio Delight” . De door “Studio Delight” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan totale waarde van de overeengekomen dienst van “Studio Delight”.

Artikel 7 // Zwangerschap of Ziekte

 1. Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg met “Studio Delight” het lidmaatschap in geval van jaarabonnement voor bepaalde tijd worden opgeschort. In geval van een maandabonnement kan de Klant deze zelf (tijdelijk) stopzetten (artikel 5.6)
 2. In geval van zwangerschap dient Klant zelf, eventueel in overleg met arts of verloskundige, een inschatting te maken tot deelname aan de (yoga)lessen. Dit gebeurt geheel op eigen risico. Natuurlijk is het altijd goed dat de Klant “Studio Delight” daarvan op de hoogte stelt, zodat er tijdens lessen eventueel en voor zover mogelijk rekening mee kan worden gehouden of expliciet aanwijzingen met betrekking tot een zwanger lichaam en de houdingen kunnen worden gegeven.

Artikel 8 // Wijzigingen Lesrooster & Prijzen

 1. “Studio Delight” behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en bij je inlogaccount. Indien de prijzen van maandabonnementen worden aangepast en een Klant zich niet kan vinden in een aanpassing van de prijzen, dan is de Klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen (zie hierover artikel 5.6)
 2. “Studio Delight” behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster, cursussen en retraites voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 9 // Ongeval / Ziekte & Calamiteiten

 1. De Klant kan geen schadevergoeding eisen, indien “Studio Delight” haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld: staking, ziekte, overlijden of andere zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
 2. In gevallen van overmacht zal er naar vermogen door “Studio Delight” uiterst zorgvuldig worden gezocht naar een oplossing, uiteraard in overleg met de Klant of de door de Klant aangewezen contactpersoon.
 3. In geval dat “Studio Delight” langdurig de verplichtingen niet kan nakomen zal er een passende oplossing of keuzemogelijkheid aangeboden worden aan de Klant binnen de mogelijkheden van “Studio Delight” .

Artikel 10 // Annulering: Cursussen & Retraites

In geval van annulering van de Overeenkomst door de Klant brengt “Studio Delight” de volgende kosten in rekening:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de opdracht 25% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de opdracht 50% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering tot 7 dagen voor het begin van de opdracht 75% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de opdracht 100% van het totaalbedrag.

In geval van annulering van retraite(s) door de Klant brengt “Studio Delight” de volgende kosten in rekening:

 • Bij annulering tot 90 dagen voor het begin van de opdracht 25% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering tot 60 dagen voor het begin van de opdracht 50% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de opdracht 75% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de opdracht 100% van het totaalbedrag.

Annuleringen dienen schriftelijk te worden gedaan. Ook kunnen annuleringen per e-mailbericht geschieden. De Klant dient in dat geval een e-mailbericht te verzenden aan hello@studiodelight.nl. De datum van ontvangst van het e-mailbericht geldt als datum van annulering. De Klant ontvangt binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van de annulering van “Studio Delight”. Indien de Klant geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen binnen drie werkdagen, dient hij/zij/die telefonisch contact op te nemen met “Studio Delight”.

Artikel 11 // Ontbinding

“Studio Delight” behoudt zich het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden in geval:

 1. de Klant een overeenkomst verplichting niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
 2. de Klant zich tijdens de Dienstverlening van of in contact met “Studio Delight” uit in strijd is met (internationale) wet- en regelgeving, inbreuk maakt op rechten van derden of aanstootgevend gedrag vertoont. Denk hierbij bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan discriminerend, smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch of haatzaaiend gedrag (al dan niet gericht op de christelijke overtuiging waar vanuit de lessen worden gegeven).

Artikel 12 // Slotbepalingen

 1. Voor overeenkomsten gesloten met “Studio Delight” is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. “Studio Delight” is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Klanten zullen op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen per e-mailbericht.
 3. Indien enige bepaling uit een Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen “Studio Delight” en Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.

 

Algemene Voorwaarden – “Studio Delight” – Versie 3

Lelystad, 31 augustus 2022